Trophies Awarded to te

 1. 100
  Awarded: 17/3/20

  Sinh nhật

 2. 100
  Awarded: 10/2/20

  200 positive ratings

 3. 100
  Awarded: 23/12/19

  100 bài viết

 4. 50
  Awarded: 29/11/19

  Upload 100 ảnh

 5. 25
  Awarded: 22/10/19

  Upload 50 ảnh

 6. 50
  Awarded: 20/9/19

  100 positive ratings

 7. 10
  Awarded: 27/8/19

  Upload 20 ảnh

 8. 50
  Awarded: 30/7/19

  50 bài viết

 9. 25
  Awarded: 28/7/19

  50 positive ratings

 10. 20
  Awarded: 16/7/19

  20 bài viết

 11. 10
  Awarded: 13/7/19

  20 positive ratings

 12. 5
  Awarded: 12/7/19

  Upload 10 ảnh

 13. 100
  Awarded: 12/7/19

  Đăng tài liệu đầu tiên

 14. 5
  Awarded: 11/7/19

  10 positive ratings

 15. 10
  Awarded: 11/7/19

  10 bài viết

 16. 5
  Awarded: 11/7/19

  5 bài viết

 17. 50
  Awarded: 10/7/19

  Tạo album ảnh đầu tiên