Trophies Awarded to lã thanh hà

 1. 100
  Awarded: 12/8/18

  Đăng tài liệu đầu tiên

 2. 250
  Awarded: 11/4/17

  500 positive ratings

 3. 100
  Awarded: 31/10/15

  100 bài viết

 4. 50
  Awarded: 4/9/13

  50 bài viết

 5. 100
  Awarded: 2/5/13

  200 positive ratings

 6. 20
  Awarded: 5/4/13

  20 bài viết

 7. 50
  Awarded: 15/3/13

  100 positive ratings

 8. 25
  Awarded: 15/3/13

  50 positive ratings

 9. 10
  Awarded: 19/2/13

  20 positive ratings

 10. 10
  Awarded: 15/1/13

  10 bài viết

 11. 5
  Awarded: 9/12/12

  10 positive ratings

 12. 5
  Awarded: 7/12/12

  5 bài viết

 13. 100
  Awarded: 5/11/12

  Sinh nhật