Paj tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó.

Bọn trẻ đặt cho nó cái tên mà khi nghe xong nó cứ cười mãi ấy..
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Trống Páo Sang Paj  tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó. Đường Nhóm nam Trung tâm Nhóm nữ Trung Tâm Câu chuyện về đá bóng 755 756 757 758 Trung Tâm Trăng trên La Pán Tẩn Ruộng nhà Rùa Dưa nè Bọn trẻ 822
te
Bọn trẻ đặt cho nó cái tên mà khi nghe xong nó cứ cười mãi ấy..
  1. lemon cream, Hằng and Ngáo like this.