Share this photo with your friends.

Mấy đứa không biết thầy Châu là ai, không biết các thầy cô Sông Mã lên từ lúc nào. Ấy thế mà đá bóng xong thì chúng nó biết rồi í.