Một tốp đi trước, hai người ở lại thắp hương trước lán. Mình ngồi ngắm tre đợi để cùng đi tiếp.
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

896 Ngồi chờ 898 899 Lán Nà Nưa 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
te
Một tốp đi trước, hai người ở lại thắp hương trước lán. Mình ngồi ngắm tre đợi để cùng đi tiếp.