Ngày hôm ấy đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần.<br />
Lần nào cũng chào các cô bác ríu rít...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 Em thích đọc sách chữ Đọc sách nào ! Đăng ký cho em
te
Ngày hôm ấy đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng chào các cô bác ríu rít rồi quay sang hỏi chị, chị chào thế nào :3
  1. Hằng likes this.