Từ đó về sau, chẳng có ai gọi em là Táo Thông Minh nữa..
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

171 172 257 258 259 260 261 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Sep
Từ đó về sau, chẳng có ai gọi em là Táo Thông Minh nữa..
 1. Black_Z likes this.
 2. Tê Ka
  Tê Ka
  Vì mọi ng nhận ra mày NGU :v
  Black_Z likes this.
 3. Sep
  Sep